Đặt trước giỏ hàng / phòng thí nghiệm

comp

Phòng thí nghiệm máy tính Williamsburg và đặt trước giỏ hàng máy tính xách tay

Khi sử dụng các xe đẩy này, giáo viên PHẢI:

  • giám sát sinh viên khi họ đang sử dụng máy tính xách tay
  • đặt máy tính xách tay trở lại đúng vị trí trong giỏ hàng
  • trả lại giỏ hàng sau khi đặt chỗ
  • Gửi 2847 vé nếu có vấn đề kỹ thuật với máy tính xách tay từ giỏ hàng.
    • Vui lòng nêu số máy tính xách tay và mô tả vấn đề chi tiết.
    • Lấy máy tính xách tay ra khỏi xe và đặt nó vào hộp thư của Hae-Lee Solomon.