Trường học an toàn đào tạo cho tình nguyện viên

Đơn tình nguyện APS của bạn có đang chờ xử lý không? Trước khi có thể tình nguyện, bạn phải hoàn thành khóa đào tạo về trường học an toàn. Khi bạn đã hoàn thành khóa học, vui lòng gửi cho tôi bản sao chứng chỉ của bạn, sau khi hoàn tất, tôi sẽ chấp thuận đơn đăng ký của bạn. Tất cả các ứng dụng đều tốt trong ba năm. Tên người dùng của bạn cho trường học an toàn là địa chỉ email của bạn (sử dụng email được sử dụng trong đơn đăng ký của bạn và không cần mật khẩu để đăng nhập). Đây là liên kết trong trường hợp bạn chưa nhận được nó. https://apsva-va.safeschools.com/login Sau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo và đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn không cần phải hoàn thành nó cho bất kỳ trường APS nào khác.

Vui lòng liên hệ với Ashley Hogwood (ashley.hogwood@apsva.us) nếu có bất kỳ câu hỏi nào