Liên kết nghiên cứu theo chủ đề

Các trang web liên quan đến chương trình giảng dạy để giúp bạn bắt đầu trên con đường nghiên cứu.

Phân tích Tin tức Gr lần thứ 6 Truyền thông biết đọc biết viết Không gian
Các yếu tố Thiên tai Dự án Khoa học
Nghiên cứu sự đồng cảm Đạo văn Địa lý thế giới
cho sức khoẻ Dự án / Học tập dựa trên vấn đề (PBL) Chiến tranh thế giới thứ II