PTA

Chân xanhWMS PTA là một nhóm phụ huynh và nhân viên hợp tác để làm phong phú thêm đời sống học tập và xã hội của học sinh WMS. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực tài chính và công nghệ cũng như các giờ tình nguyện cho giáo viên và nhân viên. Chúng tôi cũng tài trợ cho các hoạt động của lớp và các sự kiện xã hội khác.

 

Trang web của PTA