Kỳ thi lấy tín chỉ ngôn ngữ thế giới

Chó Sói

Kỳ thi lấy tín chỉ là gì?

Khi học sinh đang học trung học, APS cho phép học sinh có khả năng hiểu và giao tiếp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để đạt được tín chỉ trung học thông qua các bài kiểm tra ngôn ngữ thế giới được chọn. Kỳ thi lấy tín chỉ đo lường trình độ ngoại ngữ của học sinh để cấp tối đa bốn tín chỉ ngoại ngữ ở trường trung học.

Thi theo từng tín chỉ & Dấu song ngữ 2019-20 (Tiếng Anh)
Examen para obtener credito y el Sello de Disincion Bilingue 2019-20
Kiểm tra theo từng tín chỉ và Dấu song ngữ 2019-20 (tiếng Urdu)
Thi theo từng tín chỉ và Dấu song ngữ 2019-20 (tiếng Mông Cổ)
Kiểm tra theo từng tín chỉ và Dấu song ngữ 2019-20 (tiếng Bengali)
Kiểm tra theo từng tín chỉ và Dấu song ngữ 2019-20 (Amharic)
Kiểm tra theo từng tín chỉ và Dấu song ngữ 2019-20 (tiếng Ả Rập)