Đăng ký sinh viên mới

Học sinh chưa quen với APS

Nếu đây không phải là năm đầu tiên của học sinh trong APS, họ không cần đăng ký. Họ đã được đăng ký trong hệ thống. Nếu một học sinh đã là học sinh APS và đã chuyển đi, phụ huynh hoặc người giám hộ nên liên hệ với Kiare Mays, công ty đăng ký trường học của chúng tôi, tại 703-228-5441 or liliana.martinez@apsva.us để đảm bảo rằng học bạ được chuyển đúng cách.

Học sinh mới làm quen với APS

Đối với học sinh mới làm quen với APS, vui lòng liên hệ với Kiare Mays, công ty đăng ký trường học của chúng tôi, tại 703-228-5441 or liliana.martinez@apsva.us để sắp xếp một cuộc hẹn đăng ký.

Một học sinh mới đến APS sẽ cần đăng ký những gì