Hội đồng tư vấn

Mục đích của Hội đồng Cố vấn là cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong cộng đồng Trường Trung học Cơ sở Williamsburg, chia sẻ các mục tiêu của bộ và thông báo kết quả từ dữ liệu chúng tôi đã thu thập.

Thành viên của Hội đồng cố vấn bao gồm: cố vấn trường học, ban giám hiệu, giảng viên, phụ huynh và học sinh.

Nó cung cấp một lối thoát cho các thành viên Hội đồng Cố vấn để chia sẻ phản hồi với Phòng Tư vấn của Trường và giúp chúng tôi điều chỉnh tốt hơn các chương trình của mình với nhu cầu của trường và cộng đồng.