Thông tin hoạch định năng lực

Ủy ban Hoạch định Năng lực của Williamsburg có trách nhiệm cung cấp các đề xuất và phản hồi liên quan đến các vấn đề chuyển tiếp và năng lực trong năm học 2018-2019. Xem thanh bên để biết các tài liệu quan trọng liên quan.

Sau đây là các thành viên của ủy ban:

Họ tên Trường học
Chủ tọa: Ông Bryan Boykin Hiệu trưởng, Trường trung học cơ sở Williamsburg
John Koutsouftikis Hiệu phó, Trường Trung học cơ sở Williamsburg
Janae Rittenhouse Giám đốc Tư vấn, WMS
Ban Kristie Giáo viên chính, Trường Trung học cơ sở Williamsburg
MaryAnn Szwed Giáo viên Thể dục, Trường Trung học cơ sở Williamsburg
Robert Dudek Giáo viên Công nghệ, Trường Trung học Cơ sở Williamsburg
Debbie Pearson Williamsburg Parent, Chủ tịch PTA
Kathy Rehill Williamsburg Parent
Maureen Robinson Williamsburg Parent
Laura Simpson Khám phá gốc
Mary Kusler Khám phá gốc
Melissa MacGregor Khám phá gốc
Thomas Jensen Jamestown
Laura Young Nottingham
Bob Adamson Nottingham
Debbie Pearson Taylor Parent
Vua cát Tuckahoe