WMS Got Talent

Авъяас_лого байна

Манай клубыг WMS Got Talent гэдэг. WMS Got Talent дээр бид ижил төстэй ашиг сонирхолд тулгуурлан тасалгааны өрөө хийх болно. Оюутнууд дадлага хийх, нийгэмших, шинэ найз нөхөдтэй танилцах боломжтой. Энэ клубын талаархи томоохон хэсэг бол ижил төстэй ашиг сонирхолд тулгуурлан найз нөхөдтэй болох явдал юм.

 

 

 

 

 

Клубын ивээн тэтгэгч:

Хурлын өдөр / цаг:

Уулзалтын байршил: Canvas & MS багууд: