Мансууруулах бодис хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлэх

Ажлын хэсэг

Холбоо барина уу Хатагтай Сексон, Бэлдмэлийг хэтрүүлэн хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгөх, эсвэл 703-228-2441 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг.

Хатагтай Секстоныг Даваагаас Пүрэв гараг хүртэл Уильямсбург хотод хүлээн авах боломжтой.

APS бодлого
Бодлого J-6.3.6 Хортой бодис хэрэглэхийг хориглосон
сургалтын хөтөлбөр

6-р ангийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн тойм
7-р ангийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн тойм
8-р ангийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн тойм

хэлбэр
Williamsburg-ийн урьдчилан сэргийлэх бүлгийн зөвшөөрлийн маягт

Мэдээлэл гаргах
Мэдээлэл гаргах