хэлбэр

Курсын хүсэлтийн маягтууд (CRF)

** Сургуулийн зөвлөгөө өгөх анги танхимд зочилсны дараа 2021-2022 CRF-ийг авах боломжтой болно.

Дунд сургуулийн сургалтын ангийн үнэлгээг хасах хүсэлт / Ахлах сургуулийн транскриптээс авсан зээл

Багшийн зөвлөмжийн захидалд хүсэлт гаргах

Зуны сургуулийн бүртгэлийн маягт

Уильямсбург хотын дунд сургуулийн транскрипт авах хүсэлтийн маягт