хэлбэр

Курсын хүсэлтийн маягтууд (CRF)

** Оюутнууд WMS-д элсэх үедээ сургуулийн түвшний сургуулийн зөвлөгөө өгөх зотон сургалтанд хамрагдсан эсвэл бүртгэгчээс Google Forms-ээр дамжуулж хичээл сонгох болно.

Дунд сургуулийн сургалтын ангийн үнэлгээг хасах хүсэлт / Ахлах сургуулийн транскриптээс авсан зээл

Багшийн зөвлөмжийн захидалд хүсэлт гаргах

Зуны сургуулийн бүртгэлийн маягт

Уильямсбург хотын дунд сургуулийн транскрипт авах хүсэлтийн маягт