Дээрэлхэхээс урьдчилан сэргийлэх

https://www.lphs.net/cms/lib/IL01904775/Centricity/Domain/119/graphics/bully%20button2.png

Улаан тойрог дахь цагаан загалмай   Хямралын үед ба одоо тусламж хэрэгтэй байна